Pædagogikken i Chiligruppen

– bygger på en individuel tilpasset tilgang, hvor der konstant tages højde for den enkeltes behov følelsesmæssigt, kognitivt og diagnostisk.
Behandlingen målrettes således efter beboerens funktionsniveau, som kan svinge fra dag til dag. Konkret udarbejdes der udviklingsplaner og kendte delmål for og med den enkelte beboer. Der arbejdes mod at forbedre den enkelte beboers livskvalitet, her er det en implementeret del af tilgangen til beboerne, at dét der er livskvalitet for en beboer, ikke nødvendigvis er livskvalitet for en andre beboere.

Vores pædagogiske tilgang

– er overordnet set, relations- og konsekvenspædagogik. Der arbejdes målrettet med at bygge bæredygtig relation til beboeren, i det omfang denne kan rumme det.
Relationen er afgørende for beboerens udvikling og motivation herfor. Det er vores målsætning at skabe hjemlige og omsorgsfulde rammer for beboeren, heri indgår relation også som en vigtig del.
Det er også en målsætning at være nysgerrige og indlevende i beboerens liv. Det er vores opgave ikke at drage forhastede slutninger, – forhastede slutninger afføder oftest misforståelser, som kan være ødelæggende for relation og udvikling.

Konsekvenspædagogik

– er for os en naturlig spejling af det samfund der omgiver os. Alle handlinger, positive såvel som negative afføder konsekvenser.
Konsekvens skal altid stå mål med handling og kognitiv formåen, og der skal altid være sammenhæng mellem handling og konsekvens.

Der arbejdes også narrativt i forhold til at skabe udvikling hos beboeren. Det er særlig vigtigt til stadighed at være nysgerrig i forhold til at ”opdage” beboerens potentiale, og sammen med beboeren at få mulighederne til at blive synlige, – og med tiden en del af identiteten.

Konkret arbejdes der dagligt med at skabe ro og forudsigelighed omkring beboerne, gennem kendt struktur og professionel tilgang til den enkelte.